O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez Marzenę Stech, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Krzysztofa Maja w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, dnia 25 września 2013 roku, Repertorium A numer 7979/2013, zmienionym aktem notarialnym sporządzonym przez tego samego notariusza, w tej samej Kancelarii Notarialnej dnia 10 października 2013 roku, Repertorium A numer 8458/2013.
2. Fundacja działa na podstawie:
  1) właściwych przepisów prawa, w tym:
   a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.);
   b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.);
  2) niniejszego Statutu.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych, przy czym ustala się brzmienie tłumaczenia nazwy:
  1) w języku angielskim na: „We help talented youth Grzegorz Stech's Charity”;
  2) w języku francuskim na: „Fondation Grzegorz Stech: aidons les jeunes talents”.
4. Nazwa i znak Fundacji jest dobrem osobistym i podlega ochronie prawnej.

§ 2.

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3.

Fundacja jest ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4.

1. Fundacja działa na rzecz ogółu społeczności.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Jerzmanowice, gmina Jerzmanowice-Przeginia, w województwie małopolskim.
4. Fundacja może, dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych, działać na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5.

1. Fundacja może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym zakresie działania oraz może być członkiem takich organizacji z zachowaniem właściwych przepisów prawa, w tym umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
2. Fundacja może, w zakresie objętym jej celami, współdziałać z organizacjami rządowymi i pozarządowymi Rzeczypospolitej Polskiej, a także współdziałać z takimi organizacjami w krajach Europy, Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej i Australii.

§ 6.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw polityki społecznej oraz Prezydent Miasta Krakowa.

§ 7.

Fundacja ma prawo do posiadania i używania pieczęci z nazwą i adresem oraz znaków graficznych na zasadach określonych w uchwale Zarządu.

§ 8.

1. Fundacja może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym zakłady, filie, biura i oddziały, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawicielstwa Fundacji poza jej granicami.
2. Jednostki organizacyjnie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.
3. Utworzenie jednostki organizacyjnej następuje na mocy uchwały Zarządu, w której ustalony zostaje zakres działania tej jednostki i jej regulamin organizacyjny, z uwzględnieniem zasad i zakresu działania, jeżeli takowe zostały określone w przepisach prawa przewidzianych dla powoływania specjalistycznych jednostek funkcjonujących w sferze zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe.
4. Fundacja może przejąć prowadzenie jednostki organizacyjnej od innego podmiotu, o ile zakres działalności tej jednostki będzie zgodny z celami statutowymi Fundacji.
5. Przejęcie od innego podmiotu jednostki organizacyjnej następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej
w porozumieniu z podmiotem przekazującym.
6. Uchwała, o której mowa w ust. 5, określa w szczególności termin i warunki przejęcia jednostki organizacyjnej,
w tym w zakresie praw pracowniczych oraz składników majątkowych związanych z funkcjonowaniem przejmowanej jednostki. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.
7. Kierownik jednostki organizacyjnej jest pracownikiem Fundacji, w stosunku do którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd.
8. Kierownik jednostki organizacyjnej Fundacji działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Zarządu.