O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

 Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

§ 9.

1. Celami Fundacji są:
  1) edukacja, wychowanie oraz wspieranie działalności w zakresie oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego;
  2) wspieranie rozwoju intelektualnego, fizycznego i społecznego dzieci i młodzieży;
  3) promocja nauki i wykształcenia jako wartości, która jest podstawą odpowiedzialnej i twórczej dorosłości;
  4) inicjowanie i wspieranie działań zwiększających szanse dzieci i młodzieży na sukces edukacyjny, społeczny, zawodowy i życiowy;
  5) wspieranie i upowszechnianie innowacji w pracy dydaktyczno - wychowawczej prowadzonej z dziećmi i młodzieżą;
  6) promowanie młodych talentów i postaw twórczych dzieci i młodzieży w kraju i za granicą;
  7) promowanie wiedzy pedagogicznej i wspieranie działalności naukowej, w tym zakresie;
  8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
  9) organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży;
  10) organizowanie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
  11) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  12) promocja i organizacja wolontariatu;
  13) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  14) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  15) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
  16) organizowanie działalności charytatywnej;
  17) organizowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  18) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  19) ochrona i promocja zdrowia;
  20) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  21) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  22) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  23) działalność wspomagającą  rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  24) działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie
i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  25) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
  26) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  27) działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  28) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności;
  29) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  30) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
  31) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  32) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
  33) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  34) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  35) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
  36) skupianie wokół idei Fundacji instytucji i organizacji pozarządowych, przedstawicieli sfery kultury i sztuki, oświaty, edukacji, mediów oraz organów rządowych i samorządowych;
  37) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1–36.  

 

§ 10.


1. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
  1) organizację wyjazdów turystyczno - edukacyjnych, w tym wakacyjnych, zimowych oraz wycieczek weekendowych dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce;
  2) organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych, sportowych, służących rozwojowi talentów i kształtowaniu charakterów młodych ludzi;
  3) pomoc materialną dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w celu wyrównywania szans edukacyjnych, polegającą na:
   a) opłacaniu czesnego oraz uiszczaniu innych opłat związanych ze zdobywaniem wykształcenia,
   b) wyposażeniu w materiały, przybory i podręczniki szkolne, opłacaniu dodatkowych zajęć rozwijających określone uzdolnienia,
   c) innych formach pomocy w zdobywaniu wykształcenia;
  4) udzielanie pomocy materialnej wybitnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży poprzez:
   a) ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych,
   b) ustanawianie i przyznawanie jednorazowych nagród pieniężnych;
  5) wsparcie finansowe przeznaczone na realizację konkretnych inicjatyw służących rozwojowi intelektualnemu, fizycznemu i poszerzaniu kompetencji społecznych dzieci i młodzieży;
  6) animowanie współpracy osób zainteresowanych edukacją, rozwojem fizycznym oraz społecznym dzieci
i młodzieży, w tym przy uczestnictwie ekspertów oraz przedstawicieli administracji publicznej;
  7) organizowanie szkoleń, konferencji i forów;
  8) przyznawanie nagrody pod nazwą "Nagroda im. Grzegorza Stecha" dla nauczycieli, wychowawców
i społeczników zasłużonych w pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej lub środowisk marginalizowanych społecznie.
2. Fundacja realizuje swoje cele również poprzez organizowanie albo współorganizowanie, a także wsparcie:
  1) kampanii informacyjnych i akcji społecznych promujących edukację, wiedzę, wykształcenie i rozwój fizyczny młodych ludzi oraz realizację innych celów statutowych Fundacji;
  2) przedsięwzięć edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i naukowych, w tym różnych form imprez kulturalnych np. spektakli, koncertów, wystaw, festiwali;
  3) wydarzeń o walorach edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych lub turystycznych w tym:
   a) festynów dydaktyczno - edukacyjnych,
   b) wycieczek turystycznych oraz spływów, rajdów i plenerów sportowo – rekreacyjnych,
   c) zajęć oraz zawodów sportowych, konkursów, gier i zabaw,
   d) imprez turystycznych o charakterze poznawczym poszerzających wiedzę historyczną, społeczną, ekologiczną, leśną oraz integrujących różne społeczności;
  4) wykładów i spotkań ze specjalistami i autorytetami z zakresu nauki, kultury, sztuki i sportu;
  5) spotkań informacyjnych i zajęć prowadzonych przez psychologów, psychoterapeutów i fizjoterapeutów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego, rehabilitacji i rewalidacji ruchowej;
  6) szkoleń, konferencji, warsztatów, seminariów, staży, kursów językowych, spotkań dyskusyjnych oraz innych form edukacji;
  7) promocji oraz upowszechniania nowoczesnych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży;
  8) działań zgodnych z celami Fundacji realizowanych przez osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne podmioty;
  9) działalności i inicjatyw na zasadach wolontariatu mających na celu edukację i kształcenie dzieci i młodzieży;
  10) działalności propagującej realizację celów statutowych Fundacji;
  11) pomocy prawnej i doradztwa;
  12) badań naukowych, analiz, ekspertyz i raportów mających na celu dostarczanie wiedzy na temat zjawisk społecznych istotnych ze względu na cele Fundacji;
  13) opracowywanie stanowisk i opinii przy udziale ekspertów w celu uzyskania konsultacji i porad z  różnych dziedzin;
  14) inicjatyw legislacyjnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych;
  15) tworzenie niepublicznych szkół i niepublicznych placówek oświatowych, w rozumieniu przepisów o systemie oświaty;
  16) działalności wydawniczej i multimedialnej jak:
   a) publikowanie artykułów prasowych, recenzji, broszur, folderów i innych,
   b) tworzenie i prowadzenie serwisów, portali internetowych i nowych mediów,
   c) tworzenie wydawnictw prasowych, filmowych i muzycznych,
   d) tworzenie filmów o charakterze dokumentalnym, promocyjnym i innych;
  17) współpracy krajowej i zagranicznej z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, w tym organizacjami pozarządowymi i gospodarczymi, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji;
  18) spotkań, mających na celu utrzymywanie stałych kontaktów z organami władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych;
  19) akcji społecznych mających na celu pozyskiwanie sponsorów chcących finansować rozwój edukacyjny dzieci
i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
  20) zbiórek publicznych lub innych działań polegających na gromadzeniu funduszy, darów rzeczowych, w tym przy wykorzystaniu pracy wolontariuszy oraz oddziaływania informacyjnego skierowanego do ogółu społeczeństwa.