O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11.

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§ 12.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13.

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
  1) darowizn, spadków, zapisów;
  2) subwencji i dotacji publicznych i niepublicznych, krajowych i zagranicznych;
  3) programów pomocowych krajowych i zagranicznych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
  4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
  6) dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego;
  7) aukcji przedmiotów i dzieł sztuki  pochodzących od darczyńców;
  8) odsetek z  lokat bankowych;
  9) nawiązek i innych świadczeń orzekanych przez sądy powszechne jako środki karne dla sprawców przestępstw i wykroczeń – przekazanych na rzecz Fundacji na podstawie wyroków sądów.


§ 14.


1. Cały dochód Fundacji przeznacza się na działalność statutową.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców, donatorów lub innych podmiotów, od których one pochodzą.
3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla jakiego je zorganizowano.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia testamentowego, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15.


Zabronione jest:
  1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Fundator, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
  2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
  4) dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczy Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 16.


1. Osoby fizyczne i prawne, wspierające Fundację poprzez przysporzenia majątkowe o wartości równej co najmniej 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) uzyskują tytuł Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty i przyznaje go Zarząd.

 

§ 17.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.