O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

§ 18.

Organami Fundacji są:

  1) Zarząd Fundacji;

  2) Rada Fundacji;

  3) Rada ekspertów.

§ 19.

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”, składa się z 2 do 5 (dwóch do pięciu) osób, powoływanych na czas nieoznaczony.
2. Fundator ustala liczbę członków Zarządu Fundacji, powołuje jego skład osobowy oraz wybiera Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w drodze uchwały.
3. Prezesowi Zarządu i Wiceprezesowi Zarządu przysługuje odpowiednio tytuł „Prezesa Fundacji” i „Wiceprezesa Fundacji”.  
4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci, stwierdzonej prawomocnie utraty zdolności do czynności prawnych albo odwołania.
5. Członek Zarządu Fundacji może być odwołany przez Fundatora w każdym czasie, w szczególności w przypadku:  
  1) zaprzestania pełnienia lub niemożności pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż pół roku;
  2) działania na szkodę Fundacji;
  3) nienależytego wypełniania obowiązków, powodującego naruszenie postanowień niniejszego Statutu.
6. Stwierdzenie faktu wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, w przypadku o którym mowa w ust. 4 oraz odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Fundatora.

§ 20.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, a także podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji lub Fundatora.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1) uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji;
  2) zarządzanie majątkiem Fundacji;
  3) składanie oświadczeń o przyjęciu i przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
  4) uchwalanie wszelkich regulaminów ustalających zasady funkcjonowania Fundacji i prowadzenia przez nią działalności, w tym regulaminów funkcjonowania jednostek  organizacyjnych;
  5) tworzenie, przejmowanie od innych podmiotów oraz likwidowanie jednostek organizacyjnych Fundacji;
  6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Fundacji;
  7) prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia, a także wykonywanie w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Fundacji czynności z zakresu prawa pracy;
  8) organizowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Fundacji, w tym uchwalanie rocznych planów dochodów i wydatków Fundacji;
  9) sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Fundacji oraz ich publikowanie;
  10) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania i nagradzania pracowników Fundacji, z uwzględnieniem  § 23 ust. 1 pkt 7;
  11) kierowanie pracami związanymi z realizacją celów statutowych Fundacji;
  12) decydowanie oraz ustalenie warunków połączenia z inną Fundacją.
3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
4. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Zarząd może, w drodze uchwały, przyjąć podział kompetencji pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

§ 21.

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym dla ważności podjętych uchwał wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji. W przypadku równego rozkładu głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu Fundacji łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Fundacji.
3. Każda czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100 000 zł (sto tysięcy złotych), z wyjątkiem tych, które zostały zatwierdzone w rocznym planie dochodów i wydatków Fundacji, wymaga uprzedniej zgody Rady Fundacji.
4. O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw, w obszarze działalności Fundacji.
6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
7. Regulamin wynagradzania członków Zarządu ustala Zarząd w drodze uchwały podjętej po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji.

§ 22.

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorczym Fundacji, który jest odrębny i nie podlega Zarządowi.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 (trzech do pięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz do 2 (dwóch) Wiceprzewodniczących.
3. Członków Rady Fundacji powołuje, na czas nieoznaczony, w drodze uchwały, Fundator i wybiera z ich grona osoby pełniące funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 2.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
5. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Do wygaśnięcia członkostwa i odwołania członków Rady Fundacji stosuje się odpowiednio postanowienia
§ 19 ust. 4–6 Statutu;
7. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 23.

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji i ocena Zarządu,
w szczególności:
  1) rozpatrywanie i ocena projektów wieloletnich i rocznych planów działalności Fundacji;
  2) rozpatrywanie i ocena rocznych planów dochodów i wydatków Fundacji oraz ich zmian;
  3) rozpatrywanie i ocena rocznych sprawozdań z działalności Fundacji, sporządzanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
  4) rozpatrywanie i ocena rocznej sprawozdawczości finansowej Fundacji, ze szczególnym uwzględnieniem stanu majątku trwałego oraz zaciągniętych zobowiązań na okres przekraczający rok obrachunkowy;
  5) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego;
  6) podejmowanie decyzji o zaliczeniu dodatniego wyniku finansowego na rzecz zwiększenia funduszu statutowego Fundacji;
  7) opiniowanie projektów regulaminów w sprawie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu oraz pracowników Fundacji;
  8) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100 000 zł (sto tysięcy złotych), za wyjątkiem tych, które zostały zatwierdzone w rocznym planie dochodów i wydatków Fundacji;
  9) ocena pracy Zarządu w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Fundacji oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium;
  10) wyrażanie opinii w sprawach zamierzeń mających wpływ na gospodarkę finansową Fundacji;
  11) współpraca z organami instytucjonalnej kontroli zewnętrznej;
  12) reprezentowanie Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu.
2. W celu realizacji zadań, Rada Fundacji ma prawo żądania od Zarządu i pracowników Fundacji wszelkich niezbędnych dokumentów i wyjaśnień związanych z jej zakresem działania.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje Przewodniczący, który zwołuje jej posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, decyzje Rady Fundacji zapadają w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 (trzech) członków Rady Fundacji; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 24.

1. Rada Ekspertów jest organem o uprawnieniach doradczych.
2. Zarząd w drodze uchwały ustala skład Rady Ekspertów, w tym powołuje i odwołuje jej członków, oraz ustala regulamin określający organizację, zasady i tryb działania, a także szczegółowe uprawnienia i obowiązki tego organu i jego członków.