O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ VI

POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27.

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd.
3. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
4. Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd, w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej przez co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 28.

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
2. O przeznaczeniu majątku Fundacji po likwidacji decyduje Fundator, w drodze uchwały, uwzględniając postanowienia ust. 4.
3. Likwidatorami Fundacji są członkowie Zarządu Fundacji lub osoby powołane w drodze uchwały Fundatora.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Fundatora.