O naszym patronie

„… Jesteśmy w pół drogi. Droga pędzi z nami bez wytchnienia. Chciałbym i mój ślad na drogach ocalić od zapomnienia”.

                  K.I. Gałczyński
Więcej...

Kontakt

Tel.: +48 606 233 284

Adres: Jerzmanowice 84 B

32-048  Jerzmanowice

Więcej...

Statut Fundacji Grzegorza Stecha „Pomagamy zdolnej młodzieży”

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 29.

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje, w drodze uchwały, Fundator z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Rady Fundacji.
2. Fundator może dokonywać zmiany celów działania Fundacji w drodze uchwały, podjętej w trybie określonym w ust. 1.

§ 30.

1. W razie śmierci Fundatora, utraty bądź ograniczenia zdolności do czynności prawnych, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym – wszelkie kompetencje i uprawnienia Fundatora określone w niniejszym statucie, przechodzą na Radę Fundacji, która je przejmuje i realizuje jak Fundator.  
2. Rada Fundacji realizuje kompetencje i uprawnienia Fundatora, w sytuacji o której mowa w ust. 1, podejmując uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 3 (trzech) członków Rady Fundacji.

 

 

Kraków, dnia 11 października 2013 roku

FUNDATOR:

Marzena Stech